Op voeten en fietsen naar school

Zelf veilig naar school fietsen of lopen is belangrijk voor kinderen. Ze leren hierdoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen. Helaas gaan veel kinderen niet op de fiets of lopend naar school, maar worden ze met de auto gebracht omdat ouders de schoolroutes onveilig vinden. Maar daar kunnen ouders van schoolgaande kinderen zelf verandering in brengen!

OP voeten en fietsen naar school

Wat willen we op de actiedag bereiken?

We willen graag dat de ouders op de actiedag de positieve kanten van het lopen en/offietsen met kinderen ervaren. Door kinderen altijd met de auto te brengen leren kinderenniet zelf aan het verkeer deel te nemen. Bovendien verhoogt veel autoverkeer rondomde school de onveiligheid. De medewerking van de gemeente aan de actiedag 'Op Voetenen Fietsen naar school' is belangrijk. We roepen dan ook de gemeente op om op deactiedag 'Op Voeten en Fietsen naar school' maatregelen te treffen die het aantrekkelijkmaken om lopend of fietsend naar school te komen.

Wat houdt de 'Op Voeten en Fietsen naar school'-dag in?

De actiedag 'Op Voeten en Fietsen naar school' is er om ouders aan te moedigenhun kinderen lopend of fietsend naar school te laten gaan. Tevens laat u tijdens deactiedag 'Op Voeten en Fietsen naar school' aan uw gemeente zien waar fiets- enlooproutes van en naar school onveilig zijn. De actiedag kan de eerste stap zijn op wegnaar een veiliger schoolomgeving én een stimulans om meer kinderen te voet of per fietsnaar school te laten gaan.

Zelfstandige mobiliteit is belangrijk voor kinderen

Zelfstandige mobiliteit, zoals zelf naar school kunnen gaan, is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het van belang dat ouders hun kinderen al vanjongs af aan lopend of met de fiets naar school brengen. Door de dagelijkse routine vanhet samen naar school lopen of fietsen leren kinderen vanzelf gevaarlijke situaties teherkennen en vervolgens hoe daar mee om te gaan. Kinderen leren zo geleidelijk aanzelf aan het verkeer deel te nemen. De actiedag 'Op Voeten en Fietsen naar school' is onderdeel van de 'Week van de Vooruitgang' waarin duurzame mobiliteit centraal staat. Het is de bedoeling dat kinderenop die dag allemaal lopend of fietsend naar school gaan. De schoolroute wordt speciaalafgezet, zodat dit ook mogelijk is. Veel scholen vragen deze dag op een ludieke manieraandacht voor de onveilige schoolomgeving en -routes.

Het initiatief voor deze actie ligt bij de Hardenbergse Basisscholen.Hoewel VVN afdeling Hardenberg deze actie zoveel mogelijk stimuleert, ligt het initiatief en de uitvoering van deze actie bij de basisscholen zelf. De verkeersouders vervullen daarbij een zeer belangrijke rol.