Hardenberg: draaiboek bevordert zelfredzaamheid buurtbewoners

Bij klachten over verkeersonveiligheid in wijken en kernen is de oorzaak vaak naar medebewoners te herleiden. ‘Het is niet altijd iets dat de gemeente of de politie moet oplossen, maar een kwestie van bewustwording’, zegt Erwin Plasman, medewerker verkeersveiligheid in de gemeente Hardenberg. De gemeente heeft een draaiboek gemaakt waarmee bewoners zelf de regie in handen kunnen nemen.

Het draaiboek ‘Duurzame verkeersveiligheid in dorpen en wijken’ gaat vooral over verkeersonveiligheid, zoals hard rijden in een 30-kilometerzone of onveilige verkeerssituatiesrondom scholen. ‘Issues die we dagelijks op ons bordje krijgen. Bewoners vinden dat de gemeente het probleem moet oplossen en dat de politie moet handhaven’, zegt Plasman. ‘We hebben dat gedraaid.We stellen bewoners van een wijk of kernmeer verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving.Zo ook ouders die hun kinderenvan school halen en naar school brengen.’Dat er nu een draaiboek ligt, komt voortuit een project dat vorig jaar is gedraaid.‘Uit een woonwijk kwamen veel klachten.Er is een werkgroep gevormd met deelnamevan de politie, gemeente, bewoners,verkeersouders en Veilig Verkeer Nederland.
Samen is gekeken hoe we de problemen konden aanpakken’, vertelt Plasman. ‘Draagvlak onder bewoners is een absolute must.’


Planning


De werkgroep maakte een planning. ‘Daarin stonden acties omschreven, wie daarbij nodig zijn en wanneer we ze uitvoeren. In het eerste jaar zijn die acties vrij intensief: zo’n zes keer per jaar. Ook kwam de werkgroep regelmatig bijeen. In het tweede jaar ligt de bal meer bij de bewoners zelf en beperken wij onze deelname aan de werkgroep. ’
Het eerste project werd zonder draaiboek uitgevoerd. Toen een tweede wijk zich aandiende, kwam het idee om een draaiboek te maken,
voor het geval er ook klachten komen vanuit andere wijken of kernen.
Plasman: ‘Er staat bijvoorbeeld in hoe je tot een goed uitvoeringsplan komt en hoe je inzicht krijgt in de problematiek, de veroorzakers en de aanpak.’

Duurzaam

De aanpak is nu in vier buurten en wijkentoegepast of gaande. De methode wordtgericht ingezet als wijken of kernen zichmelden. ‘Het uitgangspunt is dat gemeenteen politie eigenlijk niets doen, maarnatuurlijk wil de politie bij een bepaaldeactie medewerkingverlenen als dat nodigis. Het kan ook dat we als gemeentevooraf, tussentijds en achteraf metingendoen, bijvoorbeeld om te controleren ofsnelheden écht zijn afgenomen’, zegtPlasman. ‘Het doel is uiteindelijk duurzameverkeersveiligheid in woonwijken enkernen. We maken bewoners ervan bewustdat ze dat zélf in de hand hebben en we
stimuleren ze om zélf regie te nemen, acties te plannen en partners te zoeken.’

 

Bron: ROVO Nieuws 3 jaargang 25